Projekty na rozvoj organizace

Arbor vitae Foundation

I. Grantový okruh: Menšiny, o kterých nevíme
• aktivity jednotlivců a org. zaměřujících se na pomoc trpícím tzv. syndromem vyhoření
• vznik mateřských center v místech, ve kterých není možné přirozenou cestou umístit děti do školek či jeslí
• arteterapie a edukační čin. vychovávající k porozumění jednotlivcům žijícím „mimo“ majoritní spol.

Oprávnění žadatelé: české i zahraniční fyzické a právnické osoby v souladu s cíli nadace.
Termín/y podání žádostí:

Slovensko-český ženský fond

Podporované aktivity: vytvoření dlouhodobých strategií (fundraisingové a/či strategie rozvoje organizace); vytváření strategií na mobilizaci vnitřních a vnějších zdrojů; získáni konzultantek a konzultantů spolupracujících na vytvoření strategií rozvoje a/nebo fundraisingu, vnitřního organizačního fungování organizace za účelem úspory, zvýšení efektivity anebo vytvoření podmínek dalšího rozvoje ; vytváření PR a marketingových strategií za účelem zlepšení komunikace svých aktivit a získávání nových finančních zdrojů; vytváření či rozvoj báze dobrovolníků a dobrovolnic a expertů a expertek v těchto oblastech; vzdělávání pro současné pracovnice či pracovníky ve výše zmíněných oblastech.

Oprávnění žadatelé: nevládní neziskové organizace, které jsou oficiálně zaregistrované v ČR a SR a ve svém statutu uvádějí jako jeden z hlavních cílů své činnosti prosazování a obhajobu práv žen a dívek či zlepšování jejich postavení ve společnosti.
Termín/y podání žádostí: 1x ročně.

Nadace Partnerství

Podpora vypracování projektové dokumentace. Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU v různých oblastech (sociální, ekologické, vzdělávací, kulturní apod.) nebo z jiných evropských fondů a finančních mechanizmů. Účelem programu je podpořit kapacitu nestátních neziskových organizací, školských zařízení a obcí pro přípravu projektů a zpracování žádostí.

Oprávnění žadatelé: neziskové organizace, příspěvkové org., obce, sdružení a spolky obcí.
Termín/y podání žádostí: 1x v roce na jaře.
Max. výše dotace: 300 000 Kč.

NESsT Venture Fund

Informace také zde.
Cílem je podpora projektů sociálních firem v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Oprávnění žadatelé: neziskové organizace.
Termín/y podání žádostí: 1x ročně.
Max. výše dotace: 180 000 Kč.

Nadace Hyundai

Podpora profesionalizace neziskových organizací, ať již existujících či nově vzniklých.
Cílem je podpora vzdělávacích aktivit napomáhajících ke zvýšení profesionalizace neziskového sektoru stejně jako sociálního podnikání těchto organizací vedoucí k jejich větší finanční samostatnosti. Zároveň NFH nabízí základní podporu začínajícím neziskovým organizacím, které chtějí svou činností naplňovat cíle Nadačního fondu, především tedy aktivně zapojovat občany a občanky do dění v jejich okolí.

Oprávnění žadatelé: právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru.
Termín/y podání žádostí: 1x ročně.
Max. výše dotace: 500 000 Kč.